Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. In de algemene voorwaarden van PowerKilo wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent

De gewichtsconsulent adviseert en begeleidt gezonde mensen met gewichtsproblemen. De gewichtsconsulent geeft voedingsadviezen die de opdrachtgever helpen een gezondere leefwijze en een gezonder lichaamsgewicht te bereiken en te handhaven.

Opdrachtgever

Degene die aan de gewichtsconsulent opdracht geeft advies en begeleiding te verlenen, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen PowerKilo en een opdrachtgever waarop PowerKilo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Indien een bepaling in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd mocht worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. PowerKilo en de opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

5. Indien PowerKilo niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PowerKilo in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Overeenkomst

1. De begeleiding door PowerKilo geschiedt volgens een vooraf met de opdrachtgever overeengekomen begeleidingstraject. Hiertoe wordt een schriftelijke overeenkomst aangegaan.

2. De overeenkomst vermeldt het honorarium dat voor het overeengekomen begeleidingstraject verschuldigd is. Het honorarium is inclusief BTW en/of andere wettelijke heffingen.

3. Voor de begeleidingsconsulten worden afspraken gemaakt over tijd, plaats en duur van elk consult.

4. Een overeenkomst verplicht PowerKilo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het overeengekomen honorarium, ook als opdrachtgever de overeenkomst (gedeeltelijk) annuleert.

Artikel 3 Wijziging, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan wordt door partijen overeengekomen dat het honorarium wordt aangepast aan het gewijzigde begeleidingstraject.

2. PowerKilo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever, naar het oordeel van PowerKilo, niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt.

3. PowerKilo is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst, naar het oordeel van PowerKilo, onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat, naar het oordeel van PowerKilo, de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

4. Indien PowerKilo tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Overmacht

1. PowerKilo heeft het recht de overeengekomen advisering en begeleiding op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan:

alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PowerKilo geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor PowerKilo niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

3. PowerKilo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzover PowerKilo ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PowerKilo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van de overeenkomst separaat te factureren. PowerKilo betaalt in het geval van blijvende onmogelijkheid tot nakoming het eventueel vooruit ontvangen honorarium terug aan de opdrachtgever.

Artikel 5 Verhindering

1. Indien de opdrachtgever verhinderd is op de afgesproken datum, tijdstip en adres aanwezig te zijn, stelt hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Indien de opdrachtgever binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een maandag of een dag volgend op een erkende feestdag wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande werkdag.

Artikel 6 Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de opdrachtgever aan de gewichtsconsulent contant te geschieden aan het einde van het consult dan wel het eerste consult van het overeengekomen begeleidingtraject. De opdrachtgever ontvangt bij elke betaling een kwitantie en eens per maand een verzamelfactuur van zijn betalingen.

2. Compensatie door de opdrachtgever met bestaande of vermeende vorderingen op PowerKilo is uitgesloten.

3. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Doorverwijzing door of naar een arts

1. Als het overgewicht of ondergewicht van de opdrachtgever een medische of psychische oorzaak heeft, of als sprake is van extreem overgewicht of ondergewicht, verwijst de gewichtsconsulent de opdrachtgever door naar een arts. De beoordeling door de gewichtsconsulent geschiedt op basis van door de opdrachtgever verstrekte informatie.

2. De gewichtsconsulent kan de opdrachtgever zowel op persoonlijke basis als op basis van een verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het geval van een verwijzing door een arts houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van het begeleidingstraject. Gegevens van de opdrachtgever worden zonder toestemming van de opdrachtgever niet aan derden verstrekt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. De gewichtsconsulent heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever. Zij begeleidt de opdrachtgever naar beste weten en kunnen om te komen tot gewichtsafname dan wel -toename van de opdrachtgever. PowerKilo baseert zich bij de begeleiding en advisering mede op informatie die de opdrachtgever zelf verstrekt over diens gezondheid en is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de opdrachtgever van door PowerKilo verstrekte adviezen, ten gevolge van onjuiste of verzwegen medische informatie van de opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van PowerKilo.

2. PowerKilo is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfd arbeidsinkomen, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ook voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is PowerKilo niet aansprakelijk

3. De aansprakelijkheid van PowerKilo is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het honorarium voor de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 9 Geschillen en toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PowerKilo partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van PowerKilo is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft PowerKilo het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.